Očitovanje HKLD-a na izjavu Mirele Holy i prijedlog ciljanih mjera stranke ORaH

Mirela Holy predlaže da se abortusi stimuliraju dodacima na plaću ginekologa dok njezina stranka ORaH daje konkretan prijedlog ciljanih mjera kojima bi se represivno djelovalo na priziv savjesti ginekologa

Očitovanje HKLD-a

Hrvatsko katoličko liječničko društvo je katolička stručna nevladina organizacija, koja okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu koji ovim putem žele reagirati na izjavu Mirele Holy i strnke ORaH za koju članovi HKLDa drže da je u polazištu teška zabluda s obzirom na poznavanje, ili prezir: osnovnih medicinskih saznanja, očitih i prihvaćenih sukladno medicini temeljenoj na dokazima (evidence-based medicine) kao itemeljnih etičkih načela o vrednoti i poštivanju ljudskog života.

Naime, stranka ORaH daje prijedlog ciljanih mjera kojima bi se represivno djelovalo na priziv savjesti ginekologa. Jedna od mjera je uvjetovanje ne pozivanja na priziv savjesti pri zapošljavanju ginekologa kao i poticajne mjere u vidu stimulacija dodacima na plaću ginekolozima koji takve zahvate obavljaju. Glasnogovornik stranke Dean Šarčević obraća se odgovorom na upit o navedenim mjerama obrazlažući da se njihova stranka „apsolutno protivi zabrani pobačaja te da država mora jamčiti prava žena na suverenitet nad tijelom te je dužna osigurati ženama pravo na izbor te kako je ORaH stava da nikakve sankcije ili diskriminacija liječnika/ca zbog priziva savjesti ne dolaze u obzir jer bi to bilo protuzakonito te da budući da ne možemo inzistirati na ostvarenju prava jedne osobe kršenjem prava druge osobe“.

Sukladno navedenom HKLD reagira na izjavu ukazujuću na njezine kontradiktornosti, obmane i neistine ukazujući da neodgovorno nepoznavanje stvari uvodi u velika zla.

Prvenstveno, pravo na priziv savjesti definirano je Ustavom Republike Hrvatske, osnovno je ljudsko pravo i sastavni je dio slobode mišljenja koje je priznato na međunarodnoj razini, a u praksi se ostvaruje u većini država svijeta

U osiguranju prava na priziv savjesti  svih zdravstvenih djelatnika pozivamo se na: 

  1. Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Članak 9.1.  
  2. Ustav Republike Hrvatske , Članak 40. 
  3. Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o pravu na priziv savjesti u medicini broj 1863/2010 od 07.10.2010.g., St.1. 
  4. Zakon o liječništvu Republike Hrvatske, Članak 20. 
  5. Kodeks medicinske etike i deontologije, Članak 2.15

U izjavi se navodi kako ORaH „ne možemo inzistirati na ostvarenju prava jedne osobe kršenjem prava druge osobe“ misleći pri tome na ginekologe koji se, sukladno Ustavu RH, pozivaju na priziv savjesti i žene koja želi abortirati dijete u sebi, vidljiva je kontradiktornost razmišljanja i stava. Pozivajući se na upravo citirano, ukazujemo kako HKLDu potpunosti  podržava takav navod jer ne možemo inzistirati na pravu žene na pobačaj kršenjem prava nerođenog djeteta (fetusa) na život. Naime, u cjelokupnoj stručnoj literaturi svijeta ljudske civilizacije život započinje spajanjem muške i ženske spolne stanice te je kao takvo od časa oplodnje embrij, kasnije fetus, nerođeno živo biće koje ima PRAVO NA ŽIVOT kao i sva živa rođena bića.

Stav ORaH-a „da bi se liječničkim timovima koji pobačaje obavljaju, dodatno valorizirao njihov rad bilo bi potrebno uvesti poticajne mjere u vidu stimulacija dodacima na plaću timovima koji takve zahvate obavljaju“ te prozvao liječnike koji se pozivaju na priziv savjesti „da koristite priziv savjesti kao način da si olakšaju posao“  članovi HKLDa  drže kao uvredu, omalovažavanje, diskriminaciju i povredu ljudskih prava definiranih među brojnim dokumentima i Ustavom Republike Hrvatske te izravno vrijeđanje liječnika koji su se pozvali na priziv savjesti.

U izjavi glasnogovornika ORaH-a stoji „Jasno da bi ginekologe/inje za koje se utvrdi da se prizivom savjesti koriste samo u javnim bolnicama, dok u privatnim klinikama obavljaju pobačaje, trebalo adekvatno sankcionirati disciplinskim postupkom i ukidanjem prava na priziv savjesti. Zloupotreba zakona ne bi se smjela tolerirati“.

S ovim su dijelom izjave članovi HKLDa u potpunosti suglasni. No, interesantno je kakao glasnogovornik ORaH-a završava ovaj dio izjave kako se „zlouporaba zakona ne smije tolerirati“ čime razvidno i jasno potvrđuje da je priziv savjesti definiran Zakonom.

Ovim putem članovi HKLDa još jednom ukazuju na djelovanje i ulogu preventivne medicine (liječnici obiteljske medicine, ginekolozi, javno zdravstvo) u razvoju svijesti o planiranju trudnoće te odgovornosti i načinu sprječavanja  neželjene trudnoće kao najboljim putem da do namjernog prekida ljudskog života nikada niti ne dođe. Na dobrobit majke, nerođenog djeteta i oca!

Hrvatsko katoličko liječničko društvo prijedlog ciljanih mjera stranke ORaH i izjavu Mirele Holy smatra:  

  • napadom na liječničku profesiju i pokušaj manipulacije liječnicima
  • napad na profesionalni – moralni i znanstveni – integritet liječnika

Liječnik po svojoj struci i savjesti zna: pred trudnom ženom nalazi se pred dva subjekta

– jedan subjekt-osoba sa svojim ljudskim pravima, jest majka

– drugi subjekt-osoba je dijete (embrij, fetus) sa svojim ljudskim pravima

– govoriti o ‘tijelu žene’ samo je pokušaj manipulacije: lingvističko inžinjerstvo

  • napadom  na čovjeka, na temelje humanizma: a to je sloboda savjesti, osobno dostojanstvo sloboda savjesti temelj je svih sloboda
  • napadom na čovječanstvo: pokušavaju se urušiti temelji civilizacije poštivanje fizičkog i moralnog integriteta liječnika, i svake pojedine osobe

Začuđuje  i zabrinjava da ideologija koja se poziva na dostignuća 21. stoljeća ignorira elementarna saznanja i vrednote 21. stoljeća.

logo hkld 20 04 2014

 

No Comments

Post A Comment