Kršćanska načela kroz znanost

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) je katolička stručna nevladina organizacija, koja okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu.

 

 

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD)
Croatian Catholic Medical Society (CCMS)
Societas Medica Catholica Croatica (SMCC)

 

 

IZ STATUTA HKLD-a

 

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) osnovano je 16. veljače 1991. godine kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve, okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.


Ova načela njegovi članovi žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem pa se stoga stavljaju pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao Zdravlje bolesnih, i zagovor svetog Luke Evanđelista, zaštitnika liječnika (čl. 2)

 

Sjedište Društva je u Zagrebu, Praška 6. Društvo ima svojstvo pravne osobe i uvedeno je u Registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa RH. (čl. 3)

 

Društvo izdaje svoje glasilo: Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva kao registrirani stručni časopis, koji osim stručnih i duhovnih priloga sadržava i informacije o djelatnostima Društvima te društvene vijesti (čl. 4)

 

Cilj je Društva da promiče kršćanska načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.


U ostvarenju toga cilja Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:


1. poticati etičko-moralnu, zdravstvenu i stručnu izobrazbu svojih članova prema zahtjevima vremena i nauku Katoličke crkve
2. u djelatnost zdravstva unositi i vlastitim primjerom svjedočiti vrednote kršćanskog života 3. u postupku s bolesnim čovjekom njegovati duh istinskog služenja i poštovanja ljudske osobe
4. zauzimati se za primjenu razumnih i najboljih postupaka u čuvanju zdravlja, sprečavanju, prepoznavanju i liječenju bolesti te oporavku bolesnika
5. brinuti se za dostojanstvo liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika kao i za dolične i sigurne uvjete rada u njihovu zvanju
6. svojim stručnim znanjem po pozivu služiti učiteljstvu Crkve
7. promicati katoličke moralno-etičke stavove u medicinskoj znanosti i praksi.

 

 

Društvo se ne bavi stranačkom politikom, sindikalnom djelatnošću ni djelatnostima s čisto materijalnim probicima.

 

Članovi Društva mogu biti redovni, izvanredni, počasni te članovi podupiratelji. (čl. 11.)

 

Redovne članove prima u Društvo Upravni odbor.
Kandidati u podružnicama predaju svoje pristupnice putem podružnice, dok ih oni izvan područja podružnica izravno predaju Upravnom odboru Društva.
Pristupnice trebaju biti potpisane od strane dva redovna člana Društva koji imaju značenje njihove preporuke. Tamo gdje ne djeluju podružnice, niti ima drugih redovnih članova Društva, preporuku može dati i mjesni župnik. (čl. 12.)

 

Prava i obveze članova su: da se pridržavaju načela utvrđenih člankom 7. i drugih odredaba ovog Statuta; da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju Društva; da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i pridonose ostvarivanju njegovih djelatnosti; da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela; da biraju tijela Društva, podnose prijedloge i daju primjedbe o radu Društva; da budu birani u tijela Društva, njegovih podružnica i sekcija; da izvršavaju odluke tijela Društva; da redovito plaćaju članarinu; da čuvaju i štite ugled Društva i njegovih članova. (čl. 13.)

 

Članstvo u Društvu prestaje: prestankom djelovanja Društva; pisanom izjavom o istupanju iz članstva po vlastitoj želji; istupom iz Crkve; neplaćanjem članarine do kraja godine za tekuću godinu (bez donošenja posebne odluke); isključenjem iz članstva odlukom Suda časti. Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ili ugrozi interese Društva, ili svojim vladanjem i postupcima prouzroči ozbiljnu štetu ugledu Društva i njegovu članstvu. (čl. 14.)

 

Društvo djeluje kao matično društvo koje može imati podružnice. Podružnice nemaju svojstva pravne osobe. Kao posebna radna tijela Društvo može osnivati sekcije, radne grupe i stručne odbore. (čl. 15.)

 

Podružnice se osnivaju u mjestima u kojima za to postoji želja članova i privola mjesne crkvene vlasti poštujući teritorijalni ustroj Katoličke Crkve na području Republike Hrvatske. Podružnica mora imati najmanje dvadeset članova te Upravni odbor koji čine najmanje predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i duhovnik. Duhovnika podružnice potvrđuje mjesni ordinarij na prijedlog Upravnog odbora podružnice.

 

Susjedne podružnice međusobno surađuju i zajednički planiraju svoje aktivnosti na regionalnoj razini poštujući teritorijalni ustroj Katoličke Crkve na području Republike Hrvatske po metropolijama: Zagrebačka, Splitsko-makarska sa Zadarskom nadbiskupijom, Đakovačko-osječka i Riječka metropolija. Regionalne aktivnosti koordinira regionalni predstavnik kojega biraju podružnice između članova svojih Upravnih odbora. (čl. 26.)

Sve su službe u Društvu dobrovoljne, tj. obavljaju se bez naknade, osim ako drukčije ne odredi Skupština Društva. (čl. 30.)

 

Društvo će u svom radu primjenjivati neki od sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja. (čl. 33.)