Postanite član Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva - preuzmite PRISTUPNICU

Postanite član Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva - popunite Pristupnicu i popunite te uz potpis još dva člana HKLD-a pošaljite u tajništvo HKLD-a, odnosno u vašu Podružnicu HKLD-a prema prebivalištu!

Pristupnica HKLD

IZVOD IZ STATUTA

HRVATSKOG KATOLIČKOG LIJEČNIČKOG DRUŠTVA

8000980009800098000980009800098000980009800098000980009800098000980009800098000980009

Čl. 2.          Hrvatsko katoličko liječničko društvo osnovano je 16.02.1991.g. kao vjerska

          organizacija u krilu Katoličke crkve, te okuplja liječnike, liječnike-stomatologe,

          farmaceute i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu radi promicanja kršćanskih

          načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

                   Ova načela njegovi članovi žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem

          pa se stoga stavljaju pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao

          Zdravlje bolesnih, i zagovor svetog Luke Evanđelsta, zaštitnika liječnika.

Čl.3.           Društvo ima svojstvo pravne osobe i uvedeno je u Registar udruga pri Ministarstvu

         uprave RH.  Kao vjerničko društvo ono uređuje svoj odnos prema crkvenim vlastima

         preko Hrvatske biskupske konferencije u sklopu propisa Kanonskog prava (Poglavlje II,

         naslov V – Vjernička društva, kanon 312, toč. 1.i 2. ZKP).

         Društvo zastupa predsjednik. Društvo ima svoga duhovnog asistenta kojega slobodno

         odabire uz pristanak i potvrdu Hrvatske biskupske konferencije.

Čl.5.           Prema potrebi Društvo osniva svoje podružnice.

Čl.6.           Rad Društva odvija se na sjednicama i sastancima njegovih radnih tijela, a ogleda se

         u djelovanju njegovih članova. Rad društva je javan i podliježe ocjeni članstva i javnosti.

         Društvo izdaje svoje glasilo: Glasnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva kao

         registrirani stručni časopis, koji osim stručnih i duhovnih priloga sadržava i informacije

         o djelatnostima Društva te društvene vijesti.

Čl.7.           Cilj je Društva da promiče kršćanska načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju

         ljudskog života od Začeća do prirodne smrti.

Čl.9.           Članovi Društva mogu biti, redovni, izvanredni, počasni te članovi podupiratelji.

         Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske: doktori medicine, doktori

         dentalne medicine, magistri farmacije, magistri medicinske biokemije i druge osobe visoke

         stručne spreme sa završenim integriranim, prediplomskim i diplomskim sveučilišnim

         studijem koje sudjeluju u otkrivanju, liječenju, sprječavanju bolesti i u oporavku bolesnika,

         te koje prihvaćaju Statut Društva.

         Izvanredne članove predlažu podružnice, sekcije i pojedini članovi Društva, a o njihovu

         primitku odlučuje Upravni odbor.

         Počasne članove izabire skupština na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora.

Čl.10          Redovne članove prima u Društvo Upravni odbor.

         Kandidati u podružnicama predaju svoje pristupnice putem podružnice, dok ih oni izvan

         područja podružnica izravno predaju Upravnom odboru Društva.

         Pristupnice trebaju biti potpisane od strane dva redovna člana Društva koji imaju značenje

         njihove preporuke. Tamo gdje ne djeluju podružnice, niti ima drugih redovnih članova

         Društva, preporuku može dati i mjesni župnik

Čl.11.           Prava su i dužnosti članova:

  1. da se pridržavaju načela utvrđenih člankom 5. i drugih odedaba ovog Statuta;
  2. da budu obavještavani o radu Društva i njegovih tijela;
  3. da aktivno sudjeluje u izvršavanju ciljeva Društva i pridonose ostvarivanju djelatnosti;
  4. da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;
  5. da biraju tijela Društva, podnose prijedloge i daju primjedbe o radu Društva;
  6. da budu birani u tijela Društva, njegovih podružnica i sekcija;
  7. da izvršavaju odluke tijela Društva;
  8. da redovito plaćaju članarinu;
  9. da čuvaju i štite ugled Društva i njegovih članova.

Čl. 10.        Članstvo u Društvu prestaje:

           1. prestankom djelovanja Društva; 2. pismenom izjavom o istupanju iz članstva

           3. istupom iz Crkve; 4. smrću člana; 5. isključenjem odlukom Suda časti.

80009800098000980009800098000980009800098000980009800098000980009800098000980009800098

                                                                                                                                                                                          obr.1  Ž.M.